_
for firmaer med langtidsbehov
Bjørkeveien 2, 1940 Bjørkelangen. Tlf.+47 981 31 216 post@bjorkelangenhotell.no
BOOKINGREGLER OG BRANNINSTRUKS - BJØRKELANGEN HOTELL § 1 AVTALEPARTER VED BOOKING Booking av rom på Bjørkelangen Hotell er et avtaleforhold mellom bestiller og Bjørkelangen Hotell AS. Den som forestår bestilling på vegne av et firma innestår personlig for at han eller hun har fullmakt til å inngå et slikt avtaleforhold. Bestiller skal oppgi navn på den eller de som skal benytte hotellrommet, heretter benevnt gjest eller gjester. § 2 GJESTEREGLER Gjesteregler for Bjørkelangen Hotell er en del av avtaleforholdet. Bestiller er ansvarlig for eventuelle brudd på gjestereglene. Gjestereglene er oppslått på hvert rom, samt kan leses på www.bjorkelangenhotell.no. Bestiller bekrefter å ha lest-, samt akseptert disse reglene før booking. § 3 PRISER OG BETALING Ved bestilling gjelder prislisten på www.bjorkelangenhotell.no. Med mindre annet er særskilt avtalt vil bestiller motta faktura for avtalt pris med forfall før innsjekking. Ved avtale om opphold med varighet over en måned vil oppholdet bli fakturert med forfall forskuddsvis per måned. Ved slike lengre avtaler kan Bjørkelangen Hotell i første faktura også kreve ytterlige forskuddsbetaling som eventuelt går til fradrag i oppholdets siste faktura. § 4 INNSJEKKING Bestiller, eller oppgitt gjest, vil få utlevert nøkler til utgangsdør og hotellrom på Bjørkelangen Hotell på dagen for oppholdets start kl 16.15 med mindre annet er skriftlig avtalt og bekreftet fra post@bjorkelangenhotell.no. Den som mottar nøkler på vegne av bestiller skal legitimere seg. § 5 UTSJEKKING På oppholdets siste dag skal bestiller levere nøkler i Bjørkelangen Hotells nøkkelinnlevering senest kl. 12.00. Utsjekking anses gjennomført først når nøkler er levert. For opphold uten avtalt varighet eller utsjekkingsdato regnes oppholdet som avsluttet når melding om utsjekking er mottatt fra bestiller på post@bjorkelangenhotell og nøkler levert innen kl. 12. Ved avbestilling av booking mer enn 1 måned før oppholdets start, betales et avbestillingsgebyr tilsvarende 50% av hele oppholdets avtalte pris, dog begrenset oppad til 50% av avtalt pris for oppholdets første 30 dager. Ved avbestilling mindre enn 1 måned før oppholdets start betales et avbestillingsgebyr tilsvarende hele oppholdets avtalte pris, dog begrenset oppad til avtalt pris for oppholdets første 30 dager. Avbestillingsgebyr faktureres umiddelbart etter avbestilling med 10 dagers betalingsfrist. § 6 FREMSKYNDING AV AVTALT UTSJEKKINGSDATO Bestiller kan fremskynde utsjekkingsdato etter eget ønske. Fremskyndet utsjekking regnes som gjennomført når melding om ny utsjekkingsdato er mottatt fra bestiller på post@bjorkelangenhotell.no og nøkler er levert innen kl. 12.00. For opphold med avtalt varighet inntil 30 dager refunderes ikke avtalt pris for oppholdet på grunn av fremskyndet utsjekking. For opphold med avtalt varighet over 30 dager hvor utsjekking fremskyndes, refunderes bestiller i sluttavregningen et beløp tilsvarende 50% av avtalt pris for perioden 30 dager etter utsjekking og til dato for opprinnelig avtalt utsjekking. § 7 BRUDD PÅ REGLER Bjørkelangen Hotell AS kan avbryte avtaleforholdet og forlange umiddelbar utsjekking ved vesentlig eller gjentatte brudd på booking reglene, herunder gjestereglene. Ovennevnte ordninger for refundering gjelder tilsvarende.
GJESTEREGLER - BJØRKELANGEN HOTELL Gjestereglene skal sikre gjestene ro og orden, samt bidra til et hyggelig opphold i Bjørkelangen Hotell. Reglene skal også forhindre skade på eiendommen. Alle gjester og øvrige personer som gjester gir tilgang til eiendommen skal vise gjensidig hensynsfullhet og omtanke. Hver gjest er ansvarlig for at bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende gjesteregler overholdes. Brudd på gjestereglene er å anse som mislighold av avtaleforholdet mellom bestiller og Bjørkelangen Hotell. § 1 RO OG ORDEN Alle dager mellom kl 23 og kl 07 skal det være ro på rommene. Gjestene har det hele og fulle ansvar for sine besøkende. Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg og lignende må ikke brukes i den grad at det generer andre gjester. Rimelig ro og orden skal utøves på søndager/helligdager og etter kl 19 på hverdager. § 2 AVFALL Avfall skal legges i dertil egnet avfallscontainer. Opplegg for kildesortering skal benyttes i den utstrekning Bjørkelangen Hotell har slikt opplegg. Det er forbudt å kaste eller legge ut mat til fugler etc. Matrester kan trekke til seg skadedyr til eiendommen. § 3 FELLESAREAL Gjestene plikter å påse at utgangsdører er låst mellom kl 07 og kl 17. Dør til fellesvaskeri skal alltid være låst. Dør til rommene skal være låst når gjestenikke befinner seg på rommet. Det skal ikke settes private gjenstander av noen art, herunder sko, støvler, klær, sykler mv., i eiendommens fellesarealer. Motorkjøretøy skal kun parkeres på anviste plasser, og i alle tilfeller slik at de ikke hindrer alminnelig passasje og trafikk. Motorkjøretøy må ikke bli stående å gå på tomgang, da dette forårsaker generende støy og eksosutslipp. Det er ikke tillat med røyking i Bjørkelangen Hotell § 4 HUSDYR Husdyr er ikke tillatt å medbringe i Bjørkelangen Hotell. § 5 LUFTING / OPPVARMING Utlufting av rom må ikke foregå mot felles oppgang, slik at matlukt m.v. generer andre gjester. Ved matlaging som genererer lukt skal ventilator være i bruk. Alle rom skal holdes så godt oppvarmet at rørledninger ikke fryser. Panelovner er utstyrt med bryter for automatisk frakobling når et vindu er åpent. Det er ikke tillatt å endre på denne installasjonen. Det er ikke tillatt å benytte andre oppvarmingskilder enn de som rommet er utstyrt med fra Bjørkelangen Hotell. Det henstilles til gjestene om å ha et bevisst forhold til sitt energiforbruk. Både miljøet og romprisene på Bjørkelangen Hotell vil over tid påvirkes av romtemperatur og bruk av varmt vann. § 6 BEHANDLING AV ROM Sluk i servant, dusj, vaskekum, wc må ikke anvendes slikat avløpet tilstoppes. Gjenstander må ikke kastes i wc. Dersom det oppstår lekkasje i vannrør, må vanntilførselen straks stenges. Inntil dette blir gjort må man forsøke å begrense vannskaden mest mulig. Bjørkelangen Hotell varsles umiddelbart. Våte gjenstander må ikke legges direkte på gulvet i oppholdsrommet. Røyking er ikke tillatt i Bjørkelangen Hotell, hverken på rommene eller i innvendige fellesarealer. Det er ikke tillatt for gjester å gjøre endringer i rommets faste installasjoner eller overflater, herunder å male innredninger eller overflater. Det er ikke tillatt å montere spiker eller skruer i vegger eller tak. § 8 RENHOLD Rommene i Bjørkelangen Hotell blir rengjort en gang per uke, eventuelt oftere etter avtale. Sengetøy og håndklær skiftes samtidig. Det ukentlige renholdet omfatter ikke rydding av rommet eller oppvask av kjøkkenutstyr. Hvis gjestens manglende rydding forvansker rengjøringen, kan dette medføre at rengjøringen gjennomføres kun delvis. § 9 VAKTMESTER Vaktmester forestår ettersyn av fellesarealer og rommene. Vaktmester skifter lyspærer og vedlikeholder dører, vinduer, låser, inventar, VVS-innretninger. Det er vaktmester som tilkaller elektriker eller rørlegger ved behov. Forhold av ovennevnte art kan gjester melde inn til hotellets telefon eller e-post, slik at vaktmester eventuelt kan forberede arbeidet til neste gjennomgang Bruk av vaktmester til gjestens private oppgaver vil bli fakturert gjesten. § 10 VASKERI Gjeldende instruks er oppslått i vaskerommet og skal følges. § 11 ØDELEGGELSER, TAP AV NØKLER Gjester er økonomisk ansvarlige for ødeleggelser av rom eller inventar, samt for inventar som blir borte. Tap av nøkkel til rom blir belastet med kr. 1.600,- + mva. 01.01.2019 Bjørkelangen Hotell
Bjørkeveien 2, 1940 Bjørkelangen. Tlf.+47 981 31 216 post@bjorkelangenhotell.no
BOOKINGREGLER OG BRANNINSTRUKS - BJØRKELANGEN HOTELL § 1 AVTALEPARTER VED BOOKING Booking av rom på Bjørkelangen Hotell er et avtaleforhold mellom bestiller og Bjørkelangen Hotell AS. Den som forestår bestilling på vegne av et firma innestår personlig for at han eller hun har fullmakt til å inngå et slikt avtaleforhold. Bestiller skal oppgi navn på den eller de som skal benytte hotellrommet, heretter benevnt gjest eller gjester. § 2 GJESTEREGLER Gjesteregler for Bjørkelangen Hotell er en del av avtaleforholdet. Bestiller er ansvarlig for eventuelle brudd på gjestereglene. Gjestereglene er oppslått på hvert rom, samt kan leses på www.bjorkelangenhotell.no. Bestiller bekrefter å ha lest-, samt akseptert disse reglene før booking. § 3 PRISER OG BETALING Ved bestilling gjelder prislisten på www.bjorkelangenhotell.no. Med mindre annet er særskilt avtalt vil bestiller motta faktura for avtalt pris med forfall før innsjekking. Ved avtale om opphold med varighet over en måned vil oppholdet bli fakturert med forfall forskuddsvis per måned. Ved slike lengre avtaler kan Bjørkelangen Hotell i første faktura også kreve ytterlige forskuddsbetaling som eventuelt går til fradrag i oppholdets siste faktura. § 4 INNSJEKKING Bestiller, eller oppgitt gjest, vil få utlevert nøkler til utgangsdør og hotellrom på Bjørkelangen Hotell på dagen for oppholdets start kl 16.15 med mindre annet er skriftlig avtalt og bekreftet fra post@bjorkelangenhotell.no. Den som mottar nøkler på vegne av bestiller skal legitimere seg. § 5 UTSJEKKING På oppholdets siste dag skal bestiller levere nøkler i Bjørkelangen Hotells nøkkelinnlevering senest kl. 12.00. Utsjekking anses gjennomført først når nøkler er levert. For opphold uten avtalt varighet eller utsjekkingsdato regnes oppholdet som avsluttet når melding om utsjekking er mottatt fra bestiller på post@bjorkelangenhotell og nøkler levert innen kl. 12. Ved avbestilling av booking mer enn 1 måned før oppholdets start, betales et avbestillingsgebyr tilsvarende 50% av hele oppholdets avtalte pris, dog begrenset oppad til 50% av avtalt pris for oppholdets første 30 dager. Ved avbestilling mindre enn 1 måned før oppholdets start betales et avbestillingsgebyr tilsvarende hele oppholdets avtalte pris, dog begrenset oppad til avtalt pris for oppholdets første 30 dager. Avbestillingsgebyr faktureres umiddelbart etter avbestilling med 10 dagers betalingsfrist. § 6 FREMSKYNDING AV AVTALT UTSJEKKINGSDATO Bestiller kan fremskynde utsjekkingsdato etter eget ønske. Fremskyndet utsjekking regnes som gjennomført når melding om ny utsjekkingsdato er mottatt fra bestiller på post@bjorkelangenhotell.no og nøkler er levert innen kl. 12.00. For opphold med avtalt varighet inntil 30 dager refunderes ikke avtalt pris for oppholdet på grunn av fremskyndet utsjekking. For opphold med avtalt varighet over 30 dager hvor utsjekking fremskyndes, refunderes bestiller i sluttavregningen et beløp tilsvarende 50% av avtalt pris for perioden 30 dager etter utsjekking og til dato for opprinnelig avtalt utsjekking. § 7 BRUDD PÅ REGLER Bjørkelangen Hotell AS kan avbryte avtaleforholdet og forlange umiddelbar utsjekking ved vesentlig eller gjentatte brudd på booking reglene, herunder gjestereglene. Ovennevnte ordninger for refundering gjelder tilsvarende.
GJESTEREGLER - BJØRKELANGEN HOTELL Gjestereglene skal sikre gjestene ro og orden, samt bidra til et hyggelig opphold i Bjørkelangen Hotell. Reglene skal også forhindre skade på eiendommen. Alle gjester og øvrige personer som gjester gir tilgang til eiendommen skal vise gjensidig hensynsfullhet og omtanke. Hver gjest er ansvarlig for at bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende gjesteregler overholdes. Brudd på gjestereglene er å anse som mislighold av avtaleforholdet mellom bestiller og Bjørkelangen Hotell. § 1 RO OG ORDEN Alle dager mellom kl 23 og kl 07 skal det være ro på rommene. Gjestene har det hele og fulle ansvar for sine besøkende. Musikkinstrumenter, radio, TV, stereoanlegg og lignende må ikke brukes i den grad at det generer andre gjester. Rimelig ro og orden skal utøves på søndager/helligdager og etter kl 19 på hverdager. § 2 AVFALL Avfall skal legges i dertil egnet avfallscontainer. Opplegg for kildesortering skal benyttes i den utstrekning Bjørkelangen Hotell har slikt opplegg. Det er forbudt å kaste eller legge ut mat til fugler etc. Matrester kan trekke til seg skadedyr til eiendommen. § 3 FELLESAREAL Gjestene plikter å påse at utgangsdører er låst mellom kl 07 og kl 17. Dør til fellesvaskeri skal alltid være låst. Dør til rommene skal være låst når gjestenikke befinner seg på rommet. Det skal ikke settes private gjenstander av noen art, herunder sko, støvler, klær, sykler mv., i eiendommens fellesarealer. Motorkjøretøy skal kun parkeres på anviste plasser, og i alle tilfeller slik at de ikke hindrer alminnelig passasje og trafikk. Motorkjøretøy må ikke bli stående å gå på tomgang, da dette forårsaker generende støy og eksosutslipp. Det er ikke tillat med røyking i Bjørkelangen Hotell § 4 HUSDYR Husdyr er ikke tillatt å medbringe i Bjørkelangen Hotell. § 5 LUFTING / OPPVARMING Utlufting av rom må ikke foregå mot felles oppgang, slik at matlukt m.v. generer andre gjester. Ved matlaging som genererer lukt skal ventilator være i bruk. Alle rom skal holdes så godt oppvarmet at rørledninger ikke fryser. Panelovner er utstyrt med bryter for automatisk frakobling når et vindu er åpent. Det er ikke tillatt å endre på denne installasjonen. Det er ikke tillatt å benytte andre oppvarmingskilder enn de som rommet er utstyrt med fra Bjørkelangen Hotell. Det henstilles til gjestene om å ha et bevisst forhold til sitt energiforbruk. Både miljøet og romprisene på Bjørkelangen Hotell vil over tid påvirkes av romtemperatur og bruk av varmt vann. § 6 BEHANDLING AV ROM Sluk i servant, dusj, vaskekum, wc må ikke anvendes slikat avløpet tilstoppes. Gjenstander må ikke kastes i wc. Dersom det oppstår lekkasje i vannrør, må vanntilførselen straks stenges. Inntil dette blir gjort må man forsøke å begrense vannskaden mest mulig. Bjørkelangen Hotell varsles umiddelbart. Våte gjenstander må ikke legges direkte på gulvet i oppholdsrommet. Røyking er ikke tillatt i Bjørkelangen Hotell, hverken på rommene eller i innvendige fellesarealer. Det er ikke tillatt for gjester å gjøre endringer i rommets faste installasjoner eller overflater, herunder å male innredninger eller overflater. Det er ikke tillatt å montere spiker eller skruer i vegger eller tak. § 8 RENHOLD Rommene i Bjørkelangen Hotell blir rengjort en gang per uke, eventuelt oftere etter avtale. Sengetøy og håndklær skiftes samtidig. Det ukentlige renholdet omfatter ikke rydding av rommet eller oppvask av kjøkkenutstyr. Hvis gjestens manglende rydding forvansker rengjøringen, kan dette medføre at rengjøringen gjennomføres kun delvis. § 9 VAKTMESTER Vaktmester forestår ettersyn av fellesarealer og rommene. Vaktmester skifter lyspærer og vedlikeholder dører, vinduer, låser, inventar, VVS-innretninger. Det er vaktmester som tilkaller elektriker eller rørlegger ved behov. Forhold av ovennevnte art kan gjester melde inn til hotellets telefon eller e-post, slik at vaktmester eventuelt kan forberede arbeidet til neste gjennomgang Bruk av vaktmester til gjestens private oppgaver vil bli fakturert gjesten. § 10 VASKERI Gjeldende instruks er oppslått i vaskerommet og skal følges. § 11 ØDELEGGELSER, TAP AV NØKLER Gjester er økonomisk ansvarlige for ødeleggelser av rom eller inventar, samt for inventar som blir borte. Tap av nøkkel til rom blir belastet med kr. 1.600,- + mva. 01.01.2019 Bjørkelangen Hotell
_
for firmaer med langtidsbehov